Gemeenten staan voor een complexe opgave op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Thema’s als leefbaarheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, en woningbouw, samen met de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, leggen veel druk op de gemeentelijke organisatie. Elke gemeente staat voor de uitdaging een integrale visie en beleid op de leefomgeving te ontwikkelen, afgestemd op de urgente maatschappelijke en ecologische opgaven van vandaag. Dit vraagt om een doordachte en gecoördineerde aanpak.

Integraal kijken naar opgaven

Als aanjager van de natuurinclusieve leefomgeving is NL Greenlabel de grondlegger van de integrale benadering van vraagstukken op het gebied van ontwerp, ecologie en beheer van de openbare ruimte. Onze filosofie is dat ambities op het gebied van duurzaamheid in de buitenruimte pas zin hebben als ze concreet en meetbaar zijn. Daarom hebben we een integraal afwegingskader geïntroduceerd, waarmee planten, materialen en producten voor de openbare ruimte worden beoordeeld en voorzien van een labelscore, vergelijkbaar met het energielabel (A t/m G).

Onder toezicht van onze Wetenschappelijke Raad van Advies is onze bewezen beoordelingsmethodiek vertaald naar tuinen, terreinen en gebieden. Hierdoor zijn we in staat de integrale duurzaamheid van o.a. bedrijventerreinen, schoolpleinen, parken, sportvelden en zelfs hele wijken en buurten te beoordelen en te voorzien van een erkend duurzaamheidslabel. Het NL Terreinlabel en NL Gebiedslabel zijn inmiddels ingeburgerd bij veel gemeenten en gebiedsontwikkelaars. Ze worden ingezet om de buitenruimte te beoordelen op de drie belangrijkste thema’s van vandaag:

  • Biodiversiteit

  • Klimaatadaptatie

  • Gezondheid

Datagedreven werken voor gemeenten

De invoering van de Omgevingswet benadrukt de noodzaak van een integrale aanpak en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden rond de leefomgeving. Dat maakt de ruimtelijke puzzel voor gemeenten steeds complexer. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten beleidsmakers op zoek naar slimme, innovatieve en duurzame oplossingen, die de kwaliteit waarborgen en tegelijkertijd de kosten beheersbaar houden. Data spelen hierbij een cruciale rol, omdat ze inzicht bieden in de huidige situatie en de verwachte resultaten van maatregelen. Zo kan doelgericht gestuurd worden op concrete KPI’s, wat een gefundeerde verantwoording naar het college, de gemeenteraad en de samenleving mogelijk maakt.

Alles in één omgeving: het Register Duurzame Leefomgeving

Het besef dat meer inzicht nodig is, betekent overigens niet dat alle benodigde informatie automatisch direct beschikbaar is. Gegevens over de leefomgeving zijn vaak versnipperd over verschillende afdelingen, stakeholders en systemen. Er is grote behoefte om diverse databronnen samen te brengen in één digitale omgeving. Zo ontstaat een alomvattend beeld, plús de mogelijkheid om door middel van rapportages inzicht te krijgen in de kwaliteiten van ieder stukje van de leefomgeving. Die digitale omgeving is er nu: het Register Duurzame Leefomgeving!

Uw partner voor natuurinclusieve ontwikkeling

Een pijler onder het succes van NL Greenlabel is ons uitgebreide partnernetwerk van (groen)bedrijven, ontwikkelaars, kennisinstituten, producenten, leveranciers en financiële instellingen. Stuk voor stuk organisaties die duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de openbare ruimte hoog in het vaandel hebben. Samen geven we vorm en inhoud aan de natuurinclusieve leefomgeving.

Maatschappelijk partnerschap

Sinds 2023 hebben we een nieuwe categorie partners toegevoegd aan ons netwerk: het maatschappelijk partnerschap. Deze samenwerkingsvorm is specifiek bedoeld voor gemeenten en andere overheden die ondersteuning zoeken bij vraagstukken rondom het inrichten van de natuurinclusieve leefomgeving. We ondersteunen gemeentelijke afdelingen met het werken met data en het formuleren van ambities. In het verlengde daarvan helpen we met het formuleren van Omgevingsvisies en stellen van meetbare doelen voor de korte, midden en lange termijn.

Speciaal voor aangesloten Maatschappelijke partners, hebben we een pilot voor gemeenten: data gestuurd werken. Meedoen aan deze pilot brengt vele voordelen. Lees hieronder wat je krijgt als je meedoet aan deze pilot!

1. Inventarisatie van programma’s op een gebiedsontwikkeling
We starten met een grondige inventarisatie van de huidige programma’s op de specifieke gebiedsontwikkeling. Vervolgens analyseren we de ambitie van de gemeente en vertalen deze naar concrete doelen. Deze doelen vormen de leidraad voor verdere beleidsvorming.

2. Focus op data
Een kritische blik op de huidige processen en meetinstrumenten, met een nadruk op data, helpt bij het verkrijgen van inzicht. Middels een gap-analyse brengen we de discrepanties tussen de gestelde doelstellingen, beschikbare kennis, capaciteit en middelen aan het licht. Deze analyse vormt de basis voor gerichte acties en verbeteringen.

3. Workshop en samenwerking
Om een integrale en data-gedreven aanpak te bevorderen, organiseren we een workshop voor beleidsmedewerkers, inclusief behandeling van de groene businesscase. We streven naar samenwerking op verschillende niveaus.

4. Voortgangsoverleg
Voor optimale betrokkenheid van de medewerkers, implementeren we jaarlijks een onboarding programma, inclusief een specifieke sessie voor nieuwe teamleden. Een maandelijks voortgangsoverleg zorgt voor continue evaluatie en bijsturing van onze inspanningen.

5. Kennisoverdracht en communicatie
Als onderdeel van ons streven naar kennisverrijking hebben projectmedewerkers toegang tot de netwerkevents en kenniswebinars van NL Greenlabel.

6. Korting op diensten
Maatschappelijk partners van NL Greenlabel genieten aantrekkelijke voordelen, waaronder 30% korting op inzet van de methodiek vanuit NL Greenlabel en toegang tot het Register Duurzame Leefomgeving.

Meer weten over het maatschappelijk partnerschap of deelname aan de pilot ‘Datagedreven werken voor gemeenten’?