Er wordt veel gepraat en geschreven over het begrip duurzaamheid, maar hoe maak je het nu concreet? Met onze labels voor de leefomgeving maken we integrale duurzaamheid van gebieden, terreinen en tuinen inzichtelijk. Op basis van actuele geodata, gecombineerd met menselijke kennis kunnen we onderbouwde uitspraken doen over de kwaliteit van projecten, producten en planten.

Bij ons streven naar vergroening en verduurzaming van de leefomgeving vormen de labels voor de leefomgeving de kern van onze aanpak. Middels wetenschappelijk gefundeerde beoordelingsmethodiek bieden de labels in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van zowel gebieden en terreinen als individuele planten en materialen die gebruikt worden in het groenbeheer en bij infraprojecten. De labels zijn toegespitst op een integraal en samenhangend overzicht van alle duurzaamheidsaspecten. De labels van NL Greenlabel geven oberheden, bedrijven en particulieren snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren.

Labels voor de leefomgeving van groot naar klein:

Integrale aanpak

Bij de beoordeling voor onze paspoorten en labels wordt integraal gekeken naar alle relevante aspecten als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen de grondstoffen of het transport worden beoordeeld, maar juist de samenhang van alle onderdelen. Op elke schakel in de keten kan een verbetering mogelijk zijn. Dat geldt voor de fabricage, het gebruik en de eindverwerking van producten en planten, maar ook voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van tuinen, terreinen en gebieden.

Duurzaamheidspaspoort Stabilizer halfverharding

Voorbeelden van certificaten die NL Greenlabel afgeeft

Onafhankelijke beoordeling

De paspoorten voor producten, planten en materialen voor de buitenruimte en de labels voor de leefomgeving van NL Greenlabel zijn geen ingewikkelde keurmerken met zware, complexe audits, maar bestaan uit een lichte en zorgvuldige toets, die elke drie jaar wordt herhaald. De certificaten worden afgegeven op basis van de door bedrijven of overheden zelf aangeleverde duurzaamheidsgegevens die door externe   ingenieursbureaus worden beoordeeld. De onafhankelijke assessoren hanteren een methodiek die jaarlijks wordt gevalideerd door onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Deze werkwijze waarborgt de deskundigheid en onafhankelijkheid van het beoordelingsproces.

Productcatalogus voor de Levende en Duurzame Buitenruimte

Een duurzame leefomgeving begint met duurzame producten, materialen en planten. De Product & Plantcatalogus geeft een overzicht van duurzame producten, materialen en planten voor de (semi-) openbare leefomgeving. Deze zijn beoordeeld door onafhankelijke assessoren op basis van de methodiek van NL Greenlabel. Zeven duurzaamheidscriteria garanderen dat de duurzaamheid van het product omvattend in kaart is gebracht en eenvoudig wordt weergegeven middels van een score van A (zeer goed) tot G (onvoldoende). Een A, B of C-label garandeert een sterk en duurzaam product. De catalogus wordt o.a. gebruikt door overheden, architecten, tuin- en landschapsontwerpers en gebiedsontwikkelaars.

Register Duurzame Leefomgeving en de NL Omgevingsscan

Sinds 31 oktober 2022 is het Register Duurzame Leefomgeving actief. Met deze online dienst biedt NL Greenlabel bouwers, banken, groenbedrijven en vastgoedpartijen een snelle manier om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de buitenruimte van hun gebieden.

Het platform in ontwikkeling biedt de mogelijkheid om voor een terrein of gebied een NL Omgevingsscan aan te vragen. De scan levert een rapportage op, die een gedetailleerd inzicht geeft in thema’s als hittestress, waterafvoer, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Ook worden aandachtspunten en adviezen geformuleerd. Dat biedt aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met andere stakeholders en gericht te sturen op een bepaalde kwaliteit.

Indicatoren

Alle aspecten die komen kijken bij de productiefase, de gebruiksfase en de circulariteit worden volgens de methodiek samenhangend beoordeeld. Alle indicatoren tellen mee!