Natuurinclusief houdt in dat bebouwing en omgeving optimaal op elkaar afgestemd en ingericht zijn. Dat begint al bij het bepalen van het ambitieniveau. Vervolgens wordt dit vertaald in een ontwerp en doorlopend gemonitord in de beheerfase. Dankzij ons 3-stappenplan kan bij elke gebiedsontwikkeling een natuurinclusieve aanpak worden gewaarborgd .

Stap 1: inzicht op basis van data

Het begint met een analyse van het projectgebied. Met onze NL Omgevingsscan wordt actuele geodata uit 60 data-bronnen geanalyseerd en verwerkt. Deze dienen als basis voor voor een onderbouwd plan richting alle betrokken stakeholders. De NL Omgevingsscan geeft onder andere aan in wat de impact van het project is op de leefomgeving en wat het effect is op het aanwezige ecosysteem. Vergelijkbaar met het energielabel krijgt het project een score, uitgedrukt in de letters A t/m G. Ook wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke kosten en baten. Dit levert waardevolle input voor de business case, omdat de economische én ecologische meerwaarde van groene maatregelen inzichtelijk wordt.

Op basis van deze inzichten kan de ambitiebepaling plaatsvinden, in samen- spraak met alle stakeholders bij het project. Al tijdens de ontwerpfase kan de huidige situatie vergeleken worden met de nieuwe situatie en worden getoetst aan de ambities.

Stap 2: Proces & Realisatie

Wanneer de projectplannen zijn goedgekeurd, breekt de realisatiefase aan. Gedurende dit proces kan NL Greenlabel helpen met de begeleiding van het project en tussentijdse metingen doen op basis van verzamelde data en de kwalitatieve indicatoren uit het model. Tijdens deze fase is het belangrijk om het ambitieniveau hoog te houden en de natuurinclusieve uitgangspunten te bewaken.

Natuurinclusief ontwikkelen vraagt om specialistische kennis. Het uitgebreide partnernetwerk van NL Greenlabel, dat bestaat uit ruim 180 innovatieve producenten, kwekers en groenvoorzieners, bezit deze kennis. Als experts op het gebied van duurzaamheid in de leefomgeving kunnen zij helpen om natuurinclusieve projecten succesvol te realiseren.

Mooie bijkomstigheid: Projecten die zijn beoordeeld met het NL Terrein- of het NL Gebiedslabel, kunnen in aanmerking komen voor de MIA \ Vamil regeling.

Stap 3: Oplevering & Monitoring

Na de realisatiefase wordt het project opgeleverd en is het tijd om aan te tonen dat de inspanningen hebben geleid tot een aantoonbare natuurinclusieve ontwikkeling. Met een definitieve beoordeling en overhandiging van het certificaat wordt de realisatiefase afgerond.

Omdat de bestaande en nieuw aangebrachte flora en fauna tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen, wordt het gebied middels herhaalde metingen gemonitord. Mochten veranderingen plaatsvinden die de score negatief beïnvloeden, dan kan tijdig worden ingegrepen. Op die manier kunnen terreinbeherende organisaties (ontwikkelaar, gemeente, groenvoorziener) tijdig bijsturen.

De rapportages van NL Greenlabel vormen tevens een uitstekende bron om de bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid en natuurinclusiviteit middels een dashboard te blijven monitoren en in jaarverslagen te verwerken.