Nieuws

Breda wil 'een stad in een park' en zet in op de natuurinclusieve leefomgeving. Tijdens een bewonersbijeenkomst lieten NL Terreinlabel Expert Sander Braat en Beau Lagarde namens NL Greenlabel zien hoe Urban Rewilding daarbij kan helpen.

Urban Rewilding in Breda – “Jullie krijgen de tuin van de toekomst”

Nieuws

Breda wil 'een stad in een park' en zet in op de natuurinclusieve leefomgeving. Tijdens een bewonersbijeenkomst lieten NL Terreinlabel Expert Sander Braat en Beau Lagarde namens NL Greenlabel zien hoe Urban Rewilding daarbij kan helpen.

Urban Rewilding is in veel steden in opkomst

De gemeente Breda wil een ‘stad in een park’ zijn en zet daarom vol in op vergroening van de leefomgeving van de inwoners. Woningcorporatie Alwel gaat mee in deze ambitie en heeft daarom NL Professional en tevens NL Terreinlabel Expert Sander Braat (Braat Groenbeleving) en Beau Lagarde (NL Greenlabel) gevraagd om te helpen bij het concreet maken van het concept Urban Rewilding. Draagvlak van de bewoners is daarbij van groot belang. Voor het terrein rondom een wooncomplex in Breda vond onlangs een bewonersavond plaats om de nieuwe aanpak toe te lichten. Beau Lagarde nam de bewoners mee in het concept Urban Rewilding, een nieuwe fase in stedelijke vergroening.

Urban Rewilding

Urban Rewilding is een spannende nieuwe ontwikkeling op het gebied van stedelijke vergroening, waarbij volop ruimte wordt gegeven aan natuurlijke processen. Kort gezegd komt het erop neer dat de natuur het werk doet en binnen gestelde kaders mag verwilderen. Op die manier wordt de veerkrachtigheid van de natuur gefaciliteerd en komt de ecologische waarde van spontane begroeiing beter tot zijn recht. Urban Rewilding leidt daarmee tot meer inheemse biodiversiteit in de stedelijke leefomgeving, betere klimaatbestendigheid en niet onbelangrijk: minder beheerkosten. Daarmee is Urban Rewilding een uitstekend concept voor het realiseren van natuurinclusieve stedelijke leefomgevingen. 

Draagvlak belangrijk

Hoewel Urban Rewilding in vergelijking met traditioneel groenbeheer minder moeite en geld kost, vraagt het wel om een drastische verandering in perceptie van beheerders en bewoners. Een stukje verwilderde natuur in de stad geeft nu eenmaal een ander beeld dan een aangeharkt plantsoen. Draagvlak is dan onontbeerlijk, want voor een succesvolle uitrol van Urban Rewilding projecten is het gevoel van ‘eigenaarschap’ bij de omwonenden essentieel. Urban Rewilding projecten dragen daarmee ook bij aan sociale cohesie, want bewonersparticipatie bij het beheer is een integraal onderdeel van deze aanpak.

Succesvolle avond

Tijdens de bewonersbijeenkomst in Breda bleek dat sommige bewoners aanvankelijk redelijk sceptisch waren over de plannen om de gemeenschappelijke tuin van het wooncomplex van wooncorporatie Alwel aan de Vuchtstraat te laten verwilderen. Vooraf was de verwachting dat het alle kanten op kon gaan, maar met de aanwezige bewoners werd over verschillende onderwerpen de dialoog aangegaan en konden verschillende bewoners hun zegje doen. Door goed te luisteren naar de zorgen van de bewoners en zorgvuldig uitleg te geven wisten sprekers Tom Geboers (wijkconsulent & project coördinator duurzaamheid bij woningcorporatie Alwel), stedenbouwkundige Inge van der Ploeg van Urban Synergy (verantwoordelijk voor het ontwerp), groenbeheerder Sander Braat en Beau Lagarde de harten van de bewoners te winnen. Uiteindelijk heeft een aanzienlijk deel van de aanwezige bewoners zichzelf zelfs aangemeld als vrijwilliger. Onder leiding van Sander Braat gaan ze helpen met het beheer van de groenstroken. 

Beau Lagarde legt aan de bewoners van Breda uit wat Urban Rewilding voor het groenbeheer in hun woonomgeving betekent.
Beau Lagarde legt aan de bewoners van Breda uit wat Urban Rewilding voor het groenbeheer in hun woonomgeving betekent.

“Tuin van de toekomst”

De bewonersavond markeert ook een mooie samenwerking tussen Sander Braat (Braat, makers van groenbeleving) en Beau Lagarde (NL Greenlabel). Als NL Terreinlabel Expert is Sander Braat een van de eerste hoveniers die het concept Urban Rewilding binnen integrale duurzaamheid volledig omarmt. Zodoende is Braat als organisatie een voorloper binnen stedelijke vergroening en een van de koplopers van de natuurinclusieve stedelijke leefomgeving. Sander gelooft net als NL Greenlabel in het concept en dat liet hij ook tijdens de bewonersavond op duidelijke toon blijken: “Jullie krijgen de tuin van de toekomst!”

Draag bij aan de opschaling van Urban Rewilding!

Beau Lagarde is binnen NL Greenlabel bezig met de opschaling van Urban Rewilding via integraal duurzame terrein- en gebiedsontwikkelingen. Hierbij dienen het NL Terreinlabel en NL Gebiedslabel als systematisch raamwerk. Tijdens zijn afstudeerstage vanuit de WUR heeft hij Urban Rewilding in alle onderdelen van deze methodieken weten door te vertalen en te verankeren. Namens NL Greenlabel is Beau ook op zoek naar andere, nieuwe partijen die zich – net zoals Braat – willen inzetten voor opschaling van Urban Rewilding binnen de stedelijke omgeving in Nederland. 

 

Denk jij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren bij de opschaling van Urban Rewilding? Schroom dan niet en stuur een mail naar b.lagarde@nlgreenlabel.nl