Nieuws

Minister Schouten heeft per brief gereageerd op de nota Groen in de stad, een thema waar NL Greenlabel zich al jaren hard voor maakt. NL Greenlabel wordt ook genoemd in de brief van de (demissionnaire) bewindsvrouw. Een mooie erkenning voor onze inspanningen om dit belangrijke thema hoog op de politieke agenda te krijgen.

Minister Schouten positief over nota Groen in de stad

Nieuws

Minister Schouten heeft per brief gereageerd op de nota Groen in de stad, een thema waar NL Greenlabel zich al jaren hard voor maakt. NL Greenlabel wordt ook genoemd in de brief van de (demissionnaire) bewindsvrouw. Een mooie erkenning voor onze inspanningen om dit belangrijke thema hoog op de politieke agenda te krijgen.

Minister Schouten tijdens de bespreking van de nota Groen in de stad op 27 september 2021

Initiatiefnota Groen in de stad

Namens maar liefst drie ministeries heeft demissionair minister Schouten per brief gereageerd op de initiatiefnota Groen in de stad, een thema dat steeds actueler wordt en in toenemende mate ook kan rekenen op meer politieke steun. NL Greenlabel wordt met naam genoemd als initiatiefnemer van de initiële brief uit 2019 waarin we de politiek oproepen natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen.

Manifest Bouwen voor Natuur

De bewindsvrouw bespreekt ook het manifest Bouwen voor Natuur waarin een brede coalitie, waaronder NL Greenlabel, oproept om natuurinclusief bouwen op te nemen in het bouwbesluit. De minister is daarover positief en verwacht dat er volgend jaar meer bekend wordt. Ook behandelt de brief de monitoring van groen in steden en de diverse moties die er zijn geweest over dit thema, zoals die van kamerleden Bromet en Weverling. Op 27 september is natuur en groen in de stad besproken en zijn er interessante moties ingediend (kijk hier het debat terug). 

Thema Groen in de stad op de politieke agenda

Bijzonder bij dit notaoverleg was dat voor het eerst ook een minister van BZK (Ollongren) aanwezig was. Wij zijn blij dat dit belangrijke thema steeds hoger op de politieke agenda komt en blijven dit thema dan ook agenderen totdat het in concrete daden is omgezet!

Download de kamerbrief over Groen in de stad en knelpuntenanalyse natuurinclusief bouwen