Bij het inrichten en beheren van de leefomgeving worden gemeenten geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen. Nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet, diverse convenanten en uitgangspunten zoals ‘bodem en water sturend’, brengen nieuwe complexiteit met zich mee. Daarnaast wil het Rijk 900.000 extra woningen bouwen, terwijl de maatschappelijk opgave voor klimaat, gezondheid en biodiversiteit ook beslag leggen op de toch al zo schaarse ruimte.

Duurzaamste Aanbesteding Award

Om te voldoen aan ambities zoals gesteld in het programma ‘Groen In en Om de Stad (GIOS)‘, waarbij in 2030 alle gebiedsontwikkelingen natuurinclusief dienen te zijn, is het zaak in gemeentelijke aanbestedingen rekening te houden met deze ambities.

Samen met Klimaatverbond Nederland, platform Duurzaam Gebouwd, Vakbeurs Openbare Ruimte en de Koninklijke VHG roept NL Greenlabel gemeenten op om kennis en kunde over duurzaam aanbesteden te delen. Door mee te dingen naar de ‘Duurzaamste Aanbesteding Award’ kunnen gemeenten mooie voorbeelden laten zien van succesvolle aanbestedingen en zo andere gemeenten inspireren de leefomgeving natuurinclusiever te maken.

Er zijn al mooie voorbeelden voorbij gekomen en inspirerende natuurinclusieve icoonprojecten gerealiseerd. Maar hoe is het gesteld met de rest van de ontwikkelingen die op stapel staan? En wat is dan de duurzaamste aanbesteding van Nederland? Met deze verkiezing gaan we op zoek naar de antwoorden.
Op basis van alle inzichten gaan we een document samenstellen met goede voorbeelden. Dit doen we om anderen te inspireren en te helpen om niet opnieuw het wiel uit te vinden. Op die manier kunnen we een versnelling aanbrengen in de transitie naar ‘natuurinclusief’ door kennis te delen.

Dus doe mee met deze verkiezing. Laat zien hoe je als gemeente (of inschrijver) invulling geeft aan een aanbesteding voor een duurzame natuurinclusieve leefomgeving!

Lodewijk Hoekstra

Aanbestedingen hebben grote impact op de maatregelen die wij nu treffen om in 2030 onze klimaatdoelstellingen te behalen. Wanneer we dit nu niet goed borgen zullen we de gevolgen merken in de toekomst en wordt ons lot onomkeerbaar. Laten we gezamenlijk nu de lat bepalen om ervoor te zorgen dat wij ook voor de toekomstige generaties een duurzame en gezonde leefomgeving achterlaten.

– Lodewijk Hoekstra

Stel je kennis en kunde ter beschikking en laat zien hoe je als gemeente zorgt voor de ‘Duurzaamste Aanbesteding’ voor de leefomgeving! Meld je aanbesteding kosteloos aan vóór 15 oktober 2023!

Meedoen is simpel en kost maar 5 minuten. Via het inschrijfformulier vul je de gegevens in van het project en voeg je de relevante documenten van de aanbesteding bij. Je kunt je inschrijven tot en met 15 oktober a.s. 
Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld door een deskundige jury.

Op donderdag 16 november – tijdens het partnerevent van NL Greenlabel – wordt de winnaar bekend gemaakt. Alle inzenders zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De aanbesteding is in 2023 openbaar gemaakt

De aanbesteding heeft betrekking op de leefomgeving en mag ook een combinatie zijn tussen gebouw en gebied. Inzendingen voor alleen de gebouwde omgeving, kunnen niet meedingen

Inschrijvers kunnen zowel de aanbestedende als de uitvragende partij zijn

Een aanbesteding kan vanuit diverse partijen worden ingediend, er wordt echter maar één award uitgereikt

De aanbesteding mag met naam en toenaam worden genoemd bij de uitslag van de winnaar

De inschrijving moet vóór 15 oktober 2023 binnen zijn, inschrijvingen na die datum, dingen niet meer mee

Elke inzending wordt wordt getoetst en via een puntensysteem beoordeeld. De jury maakt gebruik van dit scoreformulier:

Voldoet de inschrijving aan de voorwaarden van de verkiezing?

  • Ja, op alle punten – 100 punten
  • Ja, maar gedeeltelijk – 50 punten
  • Nee, de inschrijving vervalt en wordt uit de beoordelingsronde gehaald

Voldoet de aanbesteding aan de huidige wet- & regelgeving?

  • Ja – 100 punten
  • Ja, maar gedeeltelijk – 50 punten
  • Nee, de inschrijving vervalt en wordt uit de beoordelingsronde gehaald

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan of wordt voorgesorteerd op recente ontwikkelingen zoals de Klimaatmeetlat, Convenant en Groennorm?

Wat is de marktperceptie van het project? 

Wat is de impact op de leefomgeving?

Om dit te kunnen beoordelen wordt door de jury een NL Omgevingsscan van de ontwikkeling gemaakt (op basis van geodata). De uitkomst is bepalend voor het aantal toegekende punten. Er wordt gekeken naar:

  • Klimaatadaptatie – score telt als puntenaantal (max. 100 punten)
  • Biodiversiteit – score telt als puntenaantal (max. 100 punten)
  • Gezondheid  – score telt als puntenaantal (max. 100 punten)

Hoe waarborgt de aanbestedingsuitvraag de duurzaamheidseisen?

Hoe ziet het proces eruit dat wordt doorlopen? Zijn alle stakeholders betrokken? Op welke wijze is het beheer geborgd?

Hoe staat het met de borging van de duurzaamheid?

De jury voor de eerste editie van de Duurzaamste Aanbesteding Award bestaat uit:

Jan Engels van Klimaatverbond Nederland

Marc van Rosmalen van Koninklijke VHG

Wietse Walinga van Platform Duurzaam Gebouwd

Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel

Je krijgt feedback van deskundigen op je aanbesteding

Je krijgt voor het gebied waar de aanbesteding voor uitgeschreven wordt, een gratis NL Omgevingsscan van NL Greenlabel ter waarde van € 5.000 euro.

De NL Omgevingsscan geeft inzicht in de klimaatadaptieve, biodiverse en gezondheidsaspecten van het projectgebied.

Een artikel in Duurzaam Gebouwd over de aanbesteding

Promotie via de (social)media kanalen van de organisatoren

Opname van het project als ‘best practice’ in het bevindingendocument

Een juryrapport met de feedback van de jury

Uiteraard: een prachtige award voor in de prijzenkast

Eeuwige roem als eerste winnaar van deze unieke award!

NL Greenlabel Logo